Technik Požiarnej ochrany

Úvod Technik Požiarnej ochrany

 

Váženízákazníci, nnechajte si ujsť nový katalóg od spoločnosti Červinka...


Ako si objednať služby technika PO

Na základe emailovej objednávky sa dohodneme na vami požadovanej službe.

Základný hodinový poplatok je 15€ za každú začatú hodinu.


Pri školeniach si zamestnanci pozrú prezentáciu o požiaroch + diskusia.

 


Školenie bežných zamestnancov (1x24 mesiacov + novoprijatý + externí) - cca 4 hodiny maximálne 20 osôb v skupine


 "Rozšírené" školenie (1x12 mesiacov) o vedúcich zamestnancov, pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, Protipožiarna hliadka pracoviska, Protipožiarna asistenčná hliadka, + bonus - praktické použitie CO2 (snehového) hasiaceho prístroja (1,5kg CO2)

- min. 6 hodín, písomný test +1€/osoba (max 20 osôb)

 


Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok: 1x12 mes. obyt.domy, 1x6 mes. administratívna činnosť, 1x3mes. v ostatných objektoch - 15€/hod. 

 


Vypracovanie dokumentácie - pož. poplachové smernice, pož.evakuačný plán, pož. poriadok pracoviska, pož. identifikačná karta - na základe obhliadky / dohodou

 


Služby je možné aj spájať napríklad školenie + kontrolu hasiacich, alebo preventívnu + školenie...

 


Doprava - Košice po KVP zdarma, inak podľa aktuálnej cen PHM

 T e c h n i k p o ž i a r n e j o c h r a n y , š p e c i a l i s t a p o ž i a r n e j o c h r a n y a p r e v e n t i v á r
p o ž i a r n e j o c h r a n y  o b c e


Zákon 314/2001 Z. z.  § 9

 

(1) Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej
ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou.


(2) Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom
technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:


a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
hliadok,
c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní
stavby,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 

 


 

   Každá vaša prevádzka je špecifická, preto je potrebné sa jej venovať individuálne.

Z pohľadu zákona 314/2001 by sme mohli prevádzky rozdeliť na: podnikajúce osoby (aj SZČO),

správcovia budov (spoločenstvá), vlastníci lesov (urbariát), obce (mestá), a nakoniec fyzické osoby.  

Jednotlivé povinosti si môžete pozrieť v zákone 314/2001, alebo na podstránkach: http://www.migass.eu/technik-po/

 

Školenie ochrany pred požiarmi


Rozsah školení popísaný v zákone a vyhláške je viac rozpísané http://www.migass.eu/technik-po/skolenie-po/ 

 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2024 © MIGASS