Prehliadky a kontroly

Úvod Prehliadky a kontroly

 

Ak je niečo požiarne, automaticky sa musí kontrolovať jeho stav - funkčnosť, lepšie preventívne, ako pri požiari...

 

 

PRI ZAKÚPENÍ HASIACEHO PRÍSTROJA AUTOMATICKY ZÍSKATE ZA 1 € AJ 1. KONTROLU HAS. PRÍSTROJA. ZÁROVEŇ ZABEZPEČUJEME ZARUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS.  

  

Kontrola hasiacich prístrojov sa realizuje buď v sklade v Bretejovciach (po dohode), resp. priamo u zákazníka.

Hasiace prístroje nesmú byť staršie ako 40 rokov - CO2 a 20 rokov ostatné hasiace.

Z prístrojov sa musí dať odčítať rok výroby a výrobné číslo.

 

Koľko stojí kontrola HP

 

Kontrola prenosného HP stojí 4€.

Pre KE je doprava po KVP zdarma.

Doprava na 1 km je aktuálne 0,12€, a mení sa v závislosti na cene PHM.

Vzdialenosť sa počíta pomocou google máp na základe emailovej dohody.

 

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja stojí 6€.

 

Ak sa na HP zistí nedostatok, účtuje sa na základe emailovej dohody - objednávky a aktuálne platného cenníka náhradných dielov.

 

Čo všetko sa kontroluje:

 Kliknutím sa vám zobrazí pdf s prílohou k vyhláške č. 347/2022 Z.z.

 

Ako má vyzerať potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia, a potvrdenie o vykonaní kontroly si môžete pozriet v priloženom pdf súbore. Je to časť vyhlášky č. 347/2022 Z.z. prílohy 2,3,4,5

 

potvrdenie kontrola HP

štítok kontrola HP

potvrdenie oprava a plnenie HP

štítok op. a plnenie HP

 


 

Kontrola požiarnych hydrantov - vyhláška 699/2004 Z. z.

§ 13
Označovanie a návod na použitie hadicových zariadení
(1) Hadicový navijak, skriňa hadicového navijaka alebo skriňa nástenného hydrantu musia byť označené značkou podľa osobitného predpisu.14)
(4) Hadicové zariadenia musia byť vybavené návodom na použitie, ktorý je pripevnený na navijaku, skrini alebo v ich blízkosti.
§ 14
Tlakové skúšky tesnosti
(1) Vnútorný požiarny vodovod a samostatné stúpacie potrubie sa skúšajú na tesnosť tlakovou skúškou pred ich uvedením do užívania podľa zásad platných pre vnútorné vodovody na pitnú vodu.12)
(2) Vonkajší požiarny vodovod sa skúša na tesnosť tlakovou skúškou pred jeho odovzdaním do užívania podľa zásad platných pre verejný vodovod.15)
(3) O tlakovej skúške vykonanej podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva zápis.12),15)
(4) Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy.16)
(5) Jednotlivé časti vnútorného požiarneho vodovodu a jednotlivé časti vonkajšieho vodovodu musia mať preukázanú zhodu vlastností ustanovených podľa osobitného predpisu.6)
§ 15
Kontrola
(1) Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ kontroluje
a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
i) množstvo vody v nádrži,
j) nepriepustnosť nádrže.
 
(2)
Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).
(3) O kontrole sa vyhotoví záznam,17) ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.
 

 
478/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

§ 3 Zloženie, členenie a klasifikácia požiarnych uzáverov a členenie zatváracích zariadení
 
(1) Dvere požiarne odolné, dvere dymotesné alebo dvere kombinované tvorí najmä pohyblivá konštrukcia, ktorou je dverné krídlo, sústava panelov alebo zvinovacia roleta, kotviace prvky, rám alebo zárubňa, dverové kovanie, zatváracie zariadenie, koordinátor, bezpečnostný mechanizmus, zariadenie nastavujúce alebo udržiavajúce otvorenie pohyblivej konštrukcie, tesnenia a ďalšie doplňujúce prvky.
(2) Okno požiarne odolné, okno dymotesné alebo okno kombinované tvorí najmä pohyblivá konštrukcia, ktorou je okenné krídlo, kotviace prvky, rám, okenné kovania, zatváracie zariadenie, koordinátor, tesnenie, zariadenie nastavujúce alebo udržiavajúce otvorenie pohyblivej konštrukcie a ďalšie doplňujúce prvky.
(3) Klapku požiarne odolnú, klapku dymotesnú alebo klapku kombinovanú tvorí najmä pohyblivá konštrukcia, rám, plášť, kotviace prvky, spúšťací mechanizmus, ovládací mechanizmus, tesnenie a ďalšie doplňujúce prvky. Príklady inštalácie klapky do trvalého otvoru v požiarne deliacej konštrukcii, na požiarne deliacu konštrukciu alebo do potrubia s požiarnou odolnosťou vetracieho systému zaisťujúceho dodávku alebo výmenu vzduchu sú uvedené v prílohe č. 1.
(4) Dopravníkový uzáver tvorí najmä pohyblivá konštrukcia, ktorou je doska alebo krídlo, kotviace prvky, rám alebo vedenie, uvoľňovacie zariadenie alebo deliace zariadenie, zatváracie zariadenie, zariadenie nastavujúce alebo udržiavajúce otvorenie pohyblivej konštrukcie, tesnenie a ďalšie doplňujúce prvky.
(5) Oddeľujúcu konštrukciu tvorí najmä pohyblivá konštrukcia, ktorou je doska, krídlo alebo roleta, kotviace prvky, rám alebo vedenie, uvoľňovacie zariadenie, zatváracie zariadenie, zariadenie nastavujúce alebo udržiavajúce otvorenie pohyblivej konštrukcie, tesnenie a ďalšie doplňujúce prvky.
(6) Dvere požiarne odolné, dvere dymotesné a dvere kombinované sa podľa spôsobu pohybu krídla členia na
a) otočné na čapoch alebo na závesoch excentricky umiestnených vo vzťahu k zvislej osi pohyblivej konštrukcie,
b) otáčajúce sa okolo zvislej symetrickej osi,
c) posúvacie,
d) kývavé.
(7) Požiarne uzávery sa z hľadiska konštrukčných prvkov,14) z ktorých sú vyhotovené, členia na
a) požiarne uzávery druhu D1,
b) požiarne uzávery druhu D3.
(8) Klasifikácie požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov podľa vlastností vyjadrujúcich ich celistvosť E, izoláciu I, radiáciu W alebo tesnosť proti prieniku dymu S a času, v ktorom sú schopné zachovávať uvedené vlastnosti, určuje technická norma.15)
(9) Typ požiarneho uzáveru je vyjadrený triedou požiarneho uzáveru. Typy požiarnych uzáverov a predpisy pre klasifikáciu požiarnych uzáverov do tried požiarnych uzáverov sú uvedené v prílohe č. 2.
(10) Zatváracie zariadenia požiarnych uzáverov uvedených v § 2 písm. a) v bode 1 alebo 2 sa podľa zdroja energie potrebnej na pohyb pohyblivej konštrukcie členia na
a) zatváracie zariadenia s pohonom,
b) zatváracie zariadenia bez pohonu.
(11) Zatváracie zariadenia uvedené v odseku 10 písm. b) sa podľa možnosti regulácie rýchlosti uzatvárania pohyblivej konštrukcie členia na
a) riadené zatváracie zariadenia,
b) neriadené zatváracie zariadenia.
(12) Požiarne uzávery uvedené v § 2 písm. a) v bodoch 1, 2 alebo 4 v závislosti od počtu cyklov uzatvorenia pri skúške samozatvárania sa klasifikujú do tried životnosti C0, C1, C2, C3, C4 a C5 určených v technickej norme.16)

§ 7 Označenie
(1) Požiarny uzáver musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu.32) Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

§ 8 Sprievodná dokumentácia
(1) Sprievodnú dokumentáciu požiarneho uzáveru tvorí
a) certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom požiarneho uzáveru alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru (ďalej len „výrobca požiarneho uzáveru“), ak sa vyžadovali alebo vyžadujú podľa osobitného predpisu,20)
b) návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu a rozsah ďalších údajov, ak je to potrebné v záujme ochrany spotrebiteľa (ďalej len „prevádzkové pokyny“), vydaný výrobcom požiarneho uzáveru,
c) prevádzkový denník požiarneho uzáveru (ďalej len „prevádzkový denník“)
(2) Prevádzkový denník musí mať písomnú formu.
(8) Sprievodná dokumentácia je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi,34) ktorá sa predkladá orgánu štátneho požiarneho dozoru pri vykonávaní kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi.
(9) Vyhlásenie o zhode alebo certifikát, prevádzkové pokyny a prevádzkový denník musia byť uchované počas prevádzkovania požiarneho uzáveru.
 
§ 11 Zabezpečenie pravidelnej kontroly
(1) Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a touto vyhláškou; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah kontroly alebo technologický postup, postupuje sa podľa správnej technickej praxe.
(2) Kontrola požiarneho uzáveru sa vykonáva v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný, neurčil vzhľadom na parametre prostredia, v ktorých sa požiarny uzáver prevádzkuje, kratšiu lehotu.
(3) Najmenší rozsah kontroly požiarneho uzáveru je uvedený v prílohe č. 5.
 
Príloha č. 5 k vyhláške č. 478/2008 Z. z.
Najmenší rozsah kontroly požiarneho uzáveru
1. Vizuálnou prehliadkou požiarneho uzáveru sa overuje
a) vybavenosť požiarneho uzáveru vrátane jeho neporušenosti,
b) úplnosť označenia miesta inštalácie požiarneho uzáveru,
c) súlad typu inštalovaného požiarneho uzáveru s návrhom typu požiarneho uzáveru v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak sa riešenie vyžadovalo.
2. Skúškou funkčnosti požiarneho uzáveru bez použitia technickej podpory sa overuje
a) ľahký chod pohyblivej konštrukcie požiarneho uzáveru pri jej zatváraní alebo otváraní,
b) ľahký chod zatváracieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1, 2, 4 a 5, ovládacieho zariadenia a úplné uzatvorenie požiarneho uzáveru,
c) ľahký chod koordinátora zatvárania a správne poradie zatvárania krídiel požiarneho uzáveru, ak ide o požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) v bodoch 1 a 2,
d) ľahký chod bezpečnostného mechanizmu, ak ide o dvere s požiarnou odolnosťou, dvere tesné proti prieniku dymu alebo dvere s požiarnou odolnosťou a tesné proti prieniku dymu,
e) ľahký chod spúšťacieho mechanizmu alebo ovládacieho mechanizmu, ak ide požiarny uzáver uvedený v § 2 písm. a) bode 3,
f) odstránenie dopravovaného predmetu separačným zariadením, ak ide o požiarne uzávery uvedené v § 2 písm. a) bode 4,
g) dodávka energie alebo hasiacej látky, ak sa požaduje,
h) činnosť optickej signalizácie alebo zvukovej signalizácie, ak je časťou požiarneho uzáveru a oznamuje zmenu stavu požiarneho uzáveru.

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2024 © MIGASS