Revízie tl. nádob a hasiacich

Úvod Revízie tl. nádob a hasiacich

 

Revízie tlakových nádob, hasiacich prístrojov a poistných ventilov 

Cieľom kontrol nie je šikana vlastníka zariadenia, ale zabezpečenie bezpečnosti ako majiteľovi tak všetkým ostatným...

 

VYHLÁŠKA 508/2009 Z. z.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 

Na základe oprávnenia nižšie, je možné po dohode  zabezpečiť nasledovné služby:

 

Revízie tlakových nádob stabilných 

Revízie pojazdných hasiacich prístrojov (aj prenosných)

Kontrolu (nastavenie) poistných ventilov, bezpečnostného príslušenstva  


Čo je potrebné ...


1, Dokumentácia tlak. nádoby sprievodnú, prevádzkovú, certifikáty, osvedčenia

2, Doklady o kontrole a nastavení bezpečnostnho príslušenstva

2, Zo štítku tlakovej nádoby musí byť čitateľný rok výroby a výrobné číslo


Prehliadky a skúšky nádob (bod 5.1 STN 69 012)


   Na nádobách sa vykonávajú tieto prehliadky a skúšky:


a, prvá vonkajšia prehliadka

b, opakovaná vonkajšia prehliadka (prehliadka počas prevádzky)

c, vnútorná prehliadka

d, skúška tesnosti

e, tlaková skúška

Pri nádobách uložených v zemi alebo zasypaných sa vykoná prehliadka a skúška spôsobom, ktorý je uvedený v pokynoch na uvádzanie nádob do prevádzky.

 

Tlakové zariadenia sa neustále dopĺňajú, aktuálne si ti ich môžete pozrieť kliknutím tu.


Skuška skúšačky, tlak 300Bar - STN EN 1968 - E3.3 

Tlak. skúška CO2 hasiaceho 190 Bar 

Tlak. skúška 2kg práškovho hasiaceho prístroja


 

Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

 


PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

 

 

 

Technické

 

 zariadenie

 

 tlakové

Výroba*)

Uvedenie

 

 do prevádzky1)

Prevádzka

Skupina/ druh

Odborné

 

 stanovisko

 

 k dokumentácii

Typová výroba

Kusová výroba

Úradná

 

 skúška

Opakovaná

 

 úradná

 

 skúška2)

Skúška

 

 po oprave3)

Odborná prehliadka a odborná skúška

Typová

 

 skúška

Skúška

 

 ďalších

 

 kusov

Stavebná a prvá

 

 tlaková skúška

Prvá vonkajšia

 

 prehliadka

Opakovaná

 

 vonkajšia

 

 prehliadka

Vnútorná

 

 prehliadka2)

Tlaková

 

 skúška2)

A

a

OPO

OPO

OV

OPO

OPO

OPO/6r

OPO

X

RT/6m

RT/1r9)

RT/6r

b

OPO

OPO

OV

OPO

OPO

OPO/10r

OPO

X

RT/1r

RT/5r

RT/10r

c

OPO

OPO

OV

OPO

X

X4)

X

X

O5)

X

X

d

OPO

OPO

OV

OPO

X

X

RT

RT

O5)

RT6)

RT6)

e

OPO

X

X

OPO

OPO

X

OPO

RT

RT/1r

X

X

B

a

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

RT/1r

RT/1r9)

RT/10r

b

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

RT/1r

RT/5r3)

RT/10r3)

c

OPO

OPO

OV

RT

X

X4)

X

X

O5)

X

X

d

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

O5)

RT6)

RT6)

e1

OPO

X

X

OPO

X

X

RT

RT

RT/1r

X

X

e2

OPO

X

X

OPO

X

X

RT

RT

O/1r

X

X

f

OPO

OPO

OV

RT

7)

7)

RT

7)

7)

X

X

C

 

X

X

X

X

X

X

O, TPV

TPV

TPV

TPV

TPV

 


 

Vysvetlivky:

 

*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

 

1) Na mieste budúcej prevádzky.

 

2) Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných predpisov a slovenských technických noriem.

 

3) Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.

 

4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

5) Pred každým naplnením nádoby.

 

6) Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.

 

7) Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.

 

9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.

 

 

 

OPO – oprávnená právnická osoba

 

RT – revízny technik

 

O – prevádzkovateľom určená osoba

 

OV – výrobcom určená osoba

 

X – nevyžaduje sa

 

TPV – technické podmienky výrobcu (dodávateľa)

 

r – roky

 

m – mesiaceOprávnenie : 

 

Oprávnenie TI tlakové zariadenia

Oprávnenie TI tlakové zariadenia_2

 

Podeľte sa

Copyright 2019 - 2024 © MIGASS